Close
  Indian J Med Microbiol
 

Figure 1: AIIMS Department of Cardiology alumni meet 2016 photograph 1. Left to right (5th row): K.C. Kishore Kumar, Chandra Bhan Meena, Dhopeshwarkar Rajesh, Arun Mohanty, Manohar Sakhare, Vineet Malik, Dinesh Sudan, Sandeep Seth, Vikas Chopra, Arun Kumar Chopra, Sanjeev Sharma, Saurabh Gupta, Sandeep Singh, S. Ramakrishnan, Subhash Chandra, Sanjay Chug Left to right (4th row): Pradeep Jain, Krishna Swamy Subramanian, Asha Rani Kanna, Balbir Singh, K.C. Goswami Left to right (3rd row): Proloy Chakraborty, S. Anand Raja, Neil Bardoloi, Satish Kumar Kaushik, Hemlata Tiwari (Joshi), K.K. Talwar, VK Bahl, Purushottam Kr. Khanna, M. Khalilullah Left to right (2nd row): Dara Singh, Ankit Jain, Shrenik R. Doshi, Varun Gupta, C. Varun, Om Murti Anil, Kumar Vaibhav Vikas, Anand Gopal, Suresh, Naveen Khanna Left to right (1st row): Jeet Ram Kashyap, Ankit, Krishnan, Bharat K, Sameer M, Parag W. Barwad.

Figure 1: AIIMS Department of Cardiology alumni meet 2016 photograph 1. Left to right (5<sup>th</sup> row): K.C. Kishore Kumar, Chandra Bhan Meena, Dhopeshwarkar Rajesh, Arun Mohanty, Manohar Sakhare, Vineet Malik, Dinesh Sudan, Sandeep Seth, Vikas Chopra, Arun Kumar Chopra, Sanjeev Sharma, Saurabh Gupta, Sandeep Singh, S. Ramakrishnan, Subhash Chandra, Sanjay Chug Left to right (4<sup>th</sup> row): Pradeep Jain, Krishna Swamy Subramanian, Asha Rani Kanna, Balbir Singh, K.C. Goswami Left to right (3<sup>rd</sup> row): Proloy Chakraborty, S. Anand Raja, Neil Bardoloi, Satish Kumar Kaushik, Hemlata Tiwari (Joshi), K.K. Talwar, VK Bahl, Purushottam Kr. Khanna, M. Khalilullah Left to right (2<sup>nd</sup> row): Dara Singh, Ankit Jain, Shrenik R. Doshi, Varun Gupta, C. Varun, Om Murti Anil, Kumar Vaibhav Vikas, Anand Gopal, Suresh, Naveen Khanna Left to right (1<sup>st</sup> row): Jeet Ram Kashyap, Ankit, Krishnan, Bharat K, Sameer M, Parag W. Barwad.